Toezicht in Transitie

‘Alles wordt anders’, is tegenwoordig een veel gehoorde uitspraak. Maar ondertussen ís er ook veranderd. En er zal nog veel veranderen. Verandering is van alle tijden. Maar toch bestaat een breed gedragen gevoel, dat momenteel de wereld verkeert in een grote transitie die op veel fronten haar impact doet voelen.

Dit heeft drie studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen geïnspireerd om onderzoek te doen naar de wijze waarop raden van toezicht aandacht geven aan deze transitie. Uitgangspunt was een antwoord te vinden op de vraag: ‘Brengen leden van raden van toezicht de veranderende buitenwereld mee naar binnen, bij de uitoefening van hun functie bij de organisatie waarop zij toezicht houden?’

SDG’s

Het onderzoek dat zij, met ondersteuning van het Noordelijke toezichthoudersplatform Governance Noord, hebben uitgevoerd is opgezet op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met behulp van intensieve interviews hebben de studenten leden van raden van toezicht van semi-publieke organisaties geïnterviewd. Daarbij hebben zij onderscheid gemaakt tussen aandacht voor de mens, de natuur en de welvaart. Ter voorbereiding op de start van de interviews zijn in twee sessies van Governance Noord met een groep toezichthouders thema-avonden georganiseerd rondom het vraagstuk van transitie en de rol van de raad van toezicht daarbij. Deze themasessies hebben bijgedragen aan de theoretische inbedding van het onderzoek en aan de vorming van de vragenlijst.

Het onderzoek heeft interessante inzichten opgeleverd die zijn gepresenteerd en besproken in een bijeenkomst van Governance Noord, waaraan ook werd deelgenomen door geïnterviewde toezichthouders. Onderdeel van de uitkomsten zijn de relatieve onbekendheid van de geïnterviewden met de inhoud en toepasbaarheid van de SDG’s en er worden aanbevelingen gedaan hoe SDG’s beter verankerd kunnen worden in de toezichtspraktijk. Ook de balans tussen toezichthouden en adviseren en de balans tussen relevante thema’s voor toezicht komen duidelijk naar voren.

Essay

Uiteindelijk resulteert het onderzoek, naast de voor de studenten relevante master scriptie, in een essay waarin de uitkomsten en aanbevelingen bondig zijn weergegeven. Op 7 december presenteren Dick de Waard (Rijksuniversiteit Groningen) en Robert Reekers (Governance Noord) de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door Jeske Seijbel, Harma de Boer en Stefanie Drewes. De begeleidend hoogleraar was Dick de Waard en Robert Reekers en Geory Evers hebben de themadiscussies namens Governance Noord gevoed en gefaciliteerd.


 


Dick de Waard is hoogleraar Auditing aan de Universiteit Groningen en hoogleraar CSR aan de University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez.

 

 

Robert Reekers is adviseur, coach en begeleider bij groei, complexe vraagstukken en gedoe bij Connectorr. En begeleider van toezichtsraden bij zelfevaluaties & toezichthouder bij o.a. de Hanzehogeschool Groningen.