Boeken

Of het nou om bedrijfsschandalen, een economische crisis of juist snel groeiende organisaties zoals start-ups gaat: van bestuurders en managers wordt veel gevraagd en dit heeft grote invloed op de manier van samenwerken en de groepsdynamica binnen directieteams. Interventies in de directiekamer biedt een leidraad voor de ervaren coach die werkt met directieteams en teams in het senior management. Vier executive teamcoaches met jarenlange ervaring in verschillende organisaties bundelden hun ervaringen en ideeën, als inspiratie voor collega-teamcoaches en om te reflecteren op het eigen handelen. Iedere teamcoach heeft een eigen stijl en aanpak zonder dat dit iets zegt over de effectiviteit van het (teamcoaching) proces. Dit boek schrijft geen specifieke stijl of aanpak voor, maar heeft juist als doel om de teamcoach te faciliteren in de ontwikkeling van een persoonlijke benadering.
Bestuurders dienen de instituties die zij besturen. Die instituties zijn ingesteld met het oog op hun bijdrage aan de samenleving. Deze kunnen ook slechts bestaan dankzij die samenleving en alle hulpbronnen die de samenleving hen ter beschikking stelt. Van bestuurders mag daarom verwacht worden dat zij zorgzaamheid betrachten ten aanzien van de samenleving en haar hulpbronnen. En dat ze er naar streven de bijdrage van de organisatie aan de samenleving te maximaliseren. Dat geldt evenzeer voor staatsinstellingen als voor not-for-profit organisaties en bedrijven. ‘Dienstbaar en zorgzaam’ zijn dus belangrijke kwalificaties van goede bestuurders. In het boek De Goede Bestuurder wordt onderzocht wat dat betekent voor de praktijk van het besturen.
We kunnen het Schone niet pakken, moeilijk onder woorden brengen, maar als het er is dan weet je dat door te voelen. Zoals het Ware in je hoofd zit en het Goede in je hart, zo zit het Schone in je ademhaling en in je buik. Ondanks dat over het Ware en het Goede veel gesproken en gepubliceerd wordt regeert de onmacht op vele plaatsen in onze postmoderne, neoliberale samenleving met haar grote maatschappelijke, economische en ecologisch moeilijk op te lossen vraagstukken. Organisaties opereren dus in een samenleving waarin veel lelijks en veel leed is, en organiseren dit zelf ook. Niet omdat iemand dat zo wil, maar omdat het een gevolg is van de gemaakte keuzes en van ons handelen. In dit boek staan we stil bij het Schone. Is het Schone het nieuwe goud? Is het een deel van een oplossing of antwoord op de hedendaagse problemen en vraagstukken in organisaties? Wat is het Schone in organiseren en begeleiden? Wat is het unieke ervan? Is alleen het Schone voldoende? Is het überhaupt maakbaar? 
Artificial Intelligence (AI) houdt zich bezig met het creëren van computersystemen die taken kunnen volbrengen waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie is vereist. Lauren Waardenburg, Marleen Huysman en Marlous Agterberg beschrijven hoe acht grote en hoofdzakelijk Nederlandse organisaties omgaan met het implementeren van kunstmatige intelligentie en ze besteden aandacht aan de uitdagingen die organisaties tegenkomen bij het managen ervan in de praktijk. Op basis van deze praktijkvoorbeelden hebben ze vier kernaspecten ontwikkeld voor S.L.I.M. managen en bieden hiermee handvatten aan organisaties en moedigen ze aan om zich niet alleen bezig te houden met de introductie van AI, maar zich ook te allen tijde af te vragen of dit wel S.L.I.M. gebeurt.
Maatwerk, efficiëntere zorg en minder kosten. Dit zijn maar een paar doelen van decentralisaties in het sociaal domein. Hoe je dat als professional bij gemeenten in het vat moet gieten, blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Maatwerk in het sociaal domein biedt concrete handvatten hoe professionals maatwerk kunnen toepassen met de Omgekeerde Toets©, een door Evelien Meester ontwikkelde methodiek. Dit handboek geeft antwoorden op de meest prangende vragen die hierbij komen kijken. Want hoe leveren we maatwerk? Werken we dan meer vanuit de bedoeling of het effect? Hoeven we de wet niet meer te lezen maar doen we gewoon wat nodig is? En hoe bepaal je dat eigenlijk? Met de tools in het boek kan je zelf aan de slag en de vertaalslag naar de eigen organisatie maken. De methodiek kan ingepast worden in de werkwijze van iedere organisatie. Maatwerk dus, en direct toepasbaar!   
De snelheid waarmee de coronacrisis op de wereld afkwam was indrukwekkend. Ook de gevolgen daarvan. Gesteld kan worden dat niemand hier op was voorbereid. Voor de generaties die nu leven is deze pandemie er een om nooit te vergeten. Een die zeker de geschiedenisboeken ingaat.  In COVID-19: een bevel uit het niets laten docenten en wetenschappers van Nyenrode Business Universiteit hun licht schijnen op deze pandemie. Zij doen dat vanuit hun vakgebied, visie en expertise. Het boek stelt de lezer in staat na te denken over de vele vragen die ons zo plotseling zijn overkomen. Definitieve antwoorden zijn er nog niet, daarvoor zijn de gebeurtenissen te vers. Het boek vertrekt vanuit drie perspectieven: financieel-economisch, sociaal en digitaal. De maar liefst 54 auteurs beslaan in 37 essays daarmee de vakgebieden die Nyenrode als Business Universiteit zo kenmerkt.
Er valt veel te leren van militaire organisaties en hoe zij omgaan met onzekerheden en chaos. Er zijn grofweg twee benaderingswijzen voor, een benadering die complexiteit en chaos probeert te temmen die leidt centralistische, regelgestuurde organisaties of een benadering die erin mee beweegt waarin veel ruimte is voor creativiteit en eigen initiatief. In Krijgslessen voor managers gaat Jaap Jan Brouwer in op de wijze waarop deze organisaties werden aangestuurd. Wat hun opvattingen zijn over leiderschap. En hoe gaan ze om met vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling en opdrachtgericht werken? De lessen zijn direct praktisch toepasbaar  op het niveau van medewerker, team, leidinggevende en de organisatie als geheel. Ze zullen uw organisatie nieuw elan en een hoge mate van wendbaarheid en robuustheid geven.
In De kunst van het interveniëren beschrijven interventiekundigen Barbara van Kesteren, Hanneke Laarakker en Willem de Wijs wat zij onder interveniëren verstaan. Het boek beschrijft de onderliggende aannames, principes en perspectieven die leidend zijn in hun denken en handelen. Ook gaat het in op de bewezen methoden en technieken die in de praktijk bruikbaar zijn. De interventiekundige zelf komt ook aan bod. In welke rol of positie kun je als interventiekundige invloed uitoefenen? Welke kwaliteiten vraagt dit van je? Hoe blijf je scherp? Dit boek is geen stappenplan hoe je bepaalde situaties in je organisatie aan moet pakken. Het biedt wel veel inzichten. Je wordt als lezer uitgedaagd om te reflecteren op de theorie, om toepassingen uit te proberen, je eigen opvattingen te formuleren en je eigen stijl te vinden.
Het komt met grote regelmaat voor dat een bestuurder van een organisatie gedwongen wordt te vertrekken. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats voor de bestuurders zelf en hun naasten, maar ook voor allerlei andere betrokkenen in en buiten de organisatie. Toezichthouders worstelen nogal eens met de vraag of de zittende bestuurder nog past bij de opdracht van de organisatie. ‘Vinden we dat het goed gaat? Moet er worden ingegrepen en moet de bestuurder vertrekken? Zo ja, wanneer? En hoe dan?’ Op deze en vele andere vragen gaat dit boek in. De auteurs hebben zeventig gesprekken gevoerd met zowel bestuurders als toezichthouders die met een vraagstuk van gedwongen vertrek werden geconfronteerd. Allen waren werkzaam voor not-for-profitorganisaties. Dit boek doet verslag van hun bevindingen.
Wat is goed en maatschappelijk verantwoord besturen? Hoe kan een organisatie inspelen op de veranderende opvattingen in de maatschappij? In dit boek vertellen door de wol geverfde bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen en bestuursadviseurs over hun praktijkervaringen met het besturen van een organisatie. Het biedt inzichten in ethiek, veranderingen in de maatschappij, te veel bureaucratie, te weinig heldere afspraken, vriendjespolitiek en vooral: het grote belang van onderling vertrouwen. Dat levert een boeiend kijkje op in de keuken van goed organisatiebestuur. Je hoort vaak dat het eenzaam is aan de top. Carolien de Monchy laat een genuanceerder beeld zien. Namelijk dat een bestuurder of toezichthouder er niet alleen voor staat. Het is leerzaam om te lezen hoe anderen met ‘dat bijltje’ hebben gehakt.
Werk heeft voor veel mensen te maken met twee zaken: je brood verdienen en genieten van wat je doet. Soms moeten we onszelf ertoe zetten om aan het werk te gaan. Dan kun je je afvragen waar je het eigenlijk allemaal voor doet. Op een ander moment kan je werk je zoveel voldoening geven dat het helemaal niet meer als werk aanvoelt. Volgens Henk-Peter Dijkema en Wim Oolbekkink kun je beïnvloeden hoe gelukkig je bent op je werk. Je kunt het oefenen, leren en je kunt erin groeien. In dit boek bespreken zij negen aanjagers van werkgeluk, zoals toewijding, erkenning en zelfvertrouwen. Werkgeluk is geschreven voor mensen die willen ontdekken hoe ze invloed kunnen uitoefenen op hun werk en hoe ze er verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.
Visueel communiceren is ‘in’ en dat is niet voor niets. Tekenen helpt je om op een snelle en toegankelijke manier duidelijk te maken wat je bedoelt. Dat zorgt voor meer begrip, beter en leuker samenwerken en het helpt je jouw ideeën van de grond te krijgen. Wil je weten hoe je abstracte concepten omzet in heldere, inspirerende tekeningen, maar weet je niet hoe je dat moet doen? In Teken het maar deelt Sanne Slopsema de theorie en oefeningen uit haar succesvolle training, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Na het lezen van dit boek heb je niet alleen veel ontdekt over visueel communiceren, maar heb je vooral veel getekend en uitgeprobeerd.
Corporates en startups verschillen van elkaar in omvang, cultuur en organisatie. Juist door deze verschillen kunnen ze veel voor elkaar betekenen. Echter, zo’n samenwerking moet wel goed georganiseerd worden. Gezamenlijke strategische doelen, operationele complementariteit en de wil om samen te werken blijken dan belangrijk. Maar hoe geef je die samenwerking in de praktijk vorm? Hoe vind je elkaar überhaupt in die zee van kansen? Hoe kom je tot de juiste keuze als het gaat om de vorm van samenwerken? Aan de hand van inspirerende praktijkverhalen brengen de auteurs de best practices en de onverwachte effecten in kaart van de samenwerking tussen negen startups en evenzovele bekende (Nederlandse) corporates. Het boek bevat daarnaast lessen hoe ondernemers effectief van deze nieuwe strategie gebruik kunnen maken.